NÁVOD PRO UŽÍVÁNÍ BIOKRBU

POPIS VÝROBKU

Biokrb se skládá z betonového těla (korpusu), kamenů, písku, soli nebo kovového prstence pro výplň, betonového zhášeče, plechové nádržky s kovovým regulačním plíškem (kartuše), korkové podložky a skleněné komponenty (krytu).

URČENÍ VÝROBKU

Biokrb je určen jako dekorace do interiérů a exteriérů soukromých i komerčních prostor.

ROZMĚRY VÝROBKU

 • biokrb MINI | 2,7 kg, 15  × 15 × 23 cm
 • biokrb RINN | 5,5 kg, 20 × 20 × 23 cm 
 • biokrb ECLIPSE | 9,5 kg, 28 × 28 × 23 cm
 • biokrb GRAND SOLITAIRE | 48 kg, 35 x 35 x 50 cm


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  • Biokrb musí být umístěn pouze na ploše z nehořlavého materiálu.
  • Biokrb spaluje kyslík v místnosti, ve které je umístěn. V místnosti musí být zajištěno pravidelné odvětrávání (např. otevřením okna).
  • Místnost, ve které je biokrb umístěn, musí mít minimálně 45 m3 (např. při výšce stropu 2,5 m musí plocha místnosti činit alespoň 18 m2)
  • Není doporučeno používat více než jeden biokrb v jedné místnosti.
  • Hořící biokrb neponechávejte bez dohledu.
  • Vyvarujte se pohybu zvířat v okolí biokrbu.
  • V okolí hořícího biokrbu neponechávejte se bez dozoru pohybovat děti do 12 let.
  • Po vyhasnutí vyčkejte alespoň 15 minut, než se budete biokrbu dotýkat, jinak hrozí nebezpečí popálení.
  • Pro hořlavou náplň je určen pouze biolíh.
 • Biolíh nikdy nedolévejte do otevřeného ohně !!!
 • Biolíh nikdy nedolévejte do horké nádržky biokrbu !!! Vždy vyčkejte alespoň 15 minut od uhašení biokrbu.
 • Na biokrb nic nestavte a nic na něm neohřívejte, neopékejte ani nemanipulujte s jakýmikoliv předměty.
 • V bytě či rodinném domě neskladujte více než 5 litrů biolihu.
 • Nádoby s biolihem udržujte těsně uzavřeny.
 • Nádoby s biolihem uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
 • Nádržka na biolíh v biokrbu a nádoby s biolihem uchovávejte mimo dosah slunečních paprsků a jiných tepelných zdrojů.
 • Nádoby s biolihem a jakékoliv hořlavé věci či materiál uchovávejte ve vzdálenosti větší než 1 metr od biokrbu a dalších zdrojů otevřeného ohně.
 • Bezpečná vzdálenost biokrbu od jakýchkoliv hořlavých předmětů jsou 2 metry.
 • Hořící biokrb nikam nepřenášejte ani s ním jinak nemanipulujte.
 • Při použití ve venkovních prostorách není doporučeno biokrb zapalovat za zhoršených povětrnostních podmínek. Hrozí nebezpečí vzplanutí okolních předmětů.
 • Odnímatelný skleněný kryt biokrbu se při hoření zahřívá na vysokou teplotu (cca 180 °C), proto nikdy na kryt při hoření nesahejte – může dojít k popáleninám !!! Skleněný kryt nesnímejte a nesahejte na něj dříve než za 15 min od uhašení plamene.


UPOZORNĚNÍ

  • Před používáním si pečlivě přečtěte návod na použití biolihu. 
  • Doporučujeme dodržovat bezpečnou vzdálenost od hořícího biokrbu dětem a zvířatům, a to ještě 15 minut od vychladnutí biokrbu.
 • Nádržku biokrbu naplňujte vždy maximálně 500 ml biolihu pro biokrby typu MINI, RINN a ECLIPSE, 1 l pro biokrby typu GRAND SOLITAIRE (použijte přibalenou odměrku)! Při překročení maximálního doporučeného objemu hrozí rozptýlení hořlavých látek a vzniku požáru.
 • Nekuřte, když zapalujete biolíh v nádržce biokrbu. Vyvarujte se průvanu v místnosti, kde hoří biokrb, může dojít k zašlehnutí plamene mimo prostor biokrbu a k zasažení předmětů, osob a zvířat nacházejících se v blízkosti do 1 metru od biokrbu.
 • Děti do 15 let nesmí s biokrbem manipulovat, zapalovat nádržku s biolihem ani jakkoliv manipulovat s nádobami obsahujícími biolíh. Děti nad 15 let mohou manipulovat s biokrbem pouze za dohledu osoby starší 18 let. 
 • Součástí balení jsou drobné předměty, které by mohly při pozření či vdechnutí uváznout v dýchacích cestách. Při rozbalování a manipulaci je proto nutné dbát zvýšeného dohledu zejména nad dětmi do 3 let.


INSTALACE A MONTÁŽ

 • Biokrb můžete umístit v jakékoliv místnosti v domě, v bytě nebo v kanceláři bez komínu či přídavného sání. Biokrb spaluje speciální biopalivo na bázi bioetanolu, jež neprodukuje žádné toxické výpary a jediným produktem je pouze vodní pára a oxid uhličitý, a proto nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a montáž. Tělo biokrbu je vyrobeno z vysokopevnostního betonu, do něhož se vkládá plechová kartuše. 
 • Před samotnou instalací odstraňte veškerý obalový a informační materiál.
 • Biokrb umístěte na rovnou plochu z nehořlavého materiálu tak, aby nedošlo k narušení těžiště a pádu biokrbu z této plochy. Jedná se o těžký předmět a při jeho pádu následkem nevhodného umístění může dojít k poranění osob či poškození podlahové plochy.
 • Minimální vzdálenost od podlahy k oblasti hoření je 60 cm.


OBSAH BALENÍ

 • betonové tělo biokrbu
 • plechová nádržka (kartuše) vyplněná speciální vatou a kovový regulační plíšek
 • betonový zhášeč
 • ochranné sklo
 • mramorové kamínky, písek, sůl nebo kovový prstenec
 • odměrka k doplňování biolihu
 • pinzeta
 • biolíh (Bionlov)


NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY BIOLIHU

  • K doplňování paliva do nádržky biokrbu používejte pouze biolíh, jež je součástí balení a který dodává výrobce. Při použití jiného biolihu nezaručuje výrobce bezpečnost a neodpovídá za škodu způsobenou užitím biolihu jiné značky a výrobce.
  • Nádržku biokrbu před plněním biolihu vždy z biokrbu pomocí pinzety vyndejte, nalijte biolíh do nádržky biokrbu, maximálně však 500 ml pro biokrby typu premium, 1 l pro biokrby typu GRAND, použijte přibalenou odměrku, po naplnění biolihem nádržku do biokrbu vraťte.
  • Při náhodném vylití biolihu utřete místo suchým hadříkem a umyjte vodou, aby se zabránilo hoření mimo nádržku.
 • Nikdy nedolévejte biolíh do nádržky biokrbu, pokud ještě hoří !!!
 • Nikdy nedolévejte biolíh do horké nádržky, hrozí nebezpečí vzplanutí !!! Vždy vyčkejte alespoň 15 minut, aby nádržka stačila vychladnout.
 • Zapálení plamene:
 • Biolíh v nádržce biokrbu zapalujte vždy krbovými zápalkami nebo speciálním zapalovačem na sporáky. Použití klasických zápalek či zapalovače může vést k popálení.


UPOZORNĚNÍ

 • Vylitý biolíh zanechává matné skvrny či může jinak poškodit všechny povrchy. 
 • Po cca 90 vteřinách od zapálení dosáhne plamen optimální velikosti a teploty.
 • Biolíh uchovávejte při pokojové teplotě.
 • Biolíh uchovávejte ve vzdálenosti min. 2 metry od biokrbu.
 • Pokud dojde k zasažení očí či kontaktu s pokožkou biolihem řiďte se pokyny uvedenými na obalu výrobce biolihu.
 • V případě pozření biolihu vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.


UHAŠENÍ

  • Je-li to možné, nechte biolíh dohořet. Zabráníte tak náhodnému rozhoření zbytku paliva.
  • Pokud chcete oheň uhasit, použijte kryt na hořák, který dostanete na oheň pomocí přiloženého betonového zhášeče, případně jiným kovovým a nehořlavým plochým předmětem. Těsně zavřete nádržku biokrbu, dokud plamen úplně nezhasne. Počkejte 30 minut až se nádržka ochladí na pokojovou teplotu a teprve poté odstraňte zbytky paliva.
  • Pokud oheň nezhasne ihned, uzavřete nádržku Bio krbu zhášečem na delší dobu.
  • Doporučujeme ponechat nádržku biokrbu uzavřenou víčkem po celou dobu, kdy nádržka nehoří.
 • Biokrb nikdy nehaste vodou !!!
 • Uživatel je povinen si zajistit před použitím biokrbu hasicí prostředky vhodné k uhašení případného požáru a seznámit se s hašením biolihu dle návodu či informací uvedených v baleních výrobce biolihu.
 • Po uhašení se doporučuje ponechávat zhášeč na nádržce, aby nedocházelo k vypařování biolihu do ovzduší.
 • V případě vzniku požáru se řiďte pokyny pro hašení požáru uvedeném na obalu biolihu.


OBSLUHA BIOKRBU A ÚDRŽBA

 • Plechovou nádržku biokrbu na biolíh neomývejte ani neočišťujte. Při manipulaci může dojít k podráždění pokožky, k poranění nebo k poškození vatové výplně nádržky.
 • Skvrny na betonovém tělo biokrbu otřete měkkým hadříkem s roztokem vody a malého obsahu mýdlové vody nebo saponátu. 


UPOZORNĚNÍ

 • Nepoužívejte čističe s abrazivními částicemi nebo drátěnky. Můžete způsobit vznik škrábanců. 
 • Výrobce nenese odpovědnost za poškození biokrbu při nesprávném používání nebo způsobené špatnou údržbou výrobku.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biolíh na bázi bioetanolu neprodukuje při hoření žádné toxické látky a jedinými produkty hoření jsou vodní pára a oxid uhličitý. Proto není při hoření žádným způsobem ohrožováno životní prostředí.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobky se nevztahuje na:

 • Poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
 • Odření špatným zacházením
 • Nesprávným skladováním (vlhkost, prašnost aj.)
 • Vady způsobené nesprávně provedenou montáží,
 • nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
 • Vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení a další atmosférické nebo chemické vlivy.
 • Vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
 • Vady způsobené užíváním výrobku jinak, než popisuje tento návod pro používání


V Praze dne 12.10.2022

Prodejce:

YOTS s.r.o.

Výrobce/Dodavatel/Dovozce:

YOTS s.r.o.

Chvilku strpení, prosím.
 • Žádné produkty v košíku.